AQI
124
白城,三级(轻度污染)
更新时间:2018-02-26 05:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
124
AQI
94
PM2.5/1h
110
PM10/1h
1.15
CO/1h
15
NO2/1h
52
O3/1h
10
SO2/1h
敏感体质的朋友要减少外出哦!
白城各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
洮北区环保局 115 3 87μg/m³ 3994
市环保局 132 3 100μg/m³ 4376
 
 
明日穿衣建议
内衣+毛衣+呢大衣
内衣+毛衣+呢大衣
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数66
空气质量指数62
空气质量指数75
空气质量指数91
空气质量指数85
空气质量指数47
空气质量指数63
轻度污染
空气质量指数103
空气质量指数100
国内重点城市
空气质量指数63
空气质量指数90
空气质量指数41
轻度污染
空气质量指数121
空气质量指数22
空气质量指数21
轻度污染
空气质量指数139
空气质量指数22