AQI
62
邯郸,二级(良)
更新时间:2020-08-11 23:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
62
AQI
45
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
邯郸各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
10-28:都快伸手不见五指了还轻度污染呢蒙谁呢
周边城市
空气质量指数60
空气质量指数75
空气质量指数63
空气质量指数61
空气质量指数53
空气质量指数64
空气质量指数62
空气质量指数66
空气质量指数66
空气质量指数60
轻度污染
空气质量指数135
空气质量指数68
空气质量指数64
空气质量指数65
空气质量指数66
空气质量指数44
空气质量指数64
空气质量指数65
空气质量指数56
国内重点城市
空气质量指数29
空气质量指数38
空气质量指数40
空气质量指数71
空气质量指数11
空气质量指数18
空气质量指数34
空气质量指数28