AQI
47
邯郸,一级(优)
更新时间:2021-06-20 17:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
47
AQI
3
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
邯郸各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
10-28:都快伸手不见五指了还轻度污染呢蒙谁呢
周边城市
轻度污染
空气质量指数132
空气质量指数74
空气质量指数49
空气质量指数47
空气质量指数60
空气质量指数48
空气质量指数47
轻度污染
空气质量指数132
空气质量指数48
空气质量指数46
空气质量指数45
空气质量指数56
空气质量指数50
空气质量指数50
空气质量指数48
空气质量指数50
空气质量指数45
空气质量指数50
空气质量指数47
国内重点城市
空气质量指数19
空气质量指数85
空气质量指数41
空气质量指数30
空气质量指数38
空气质量指数47
空气质量指数69
空气质量指数38