AQI
127
济南,三级(轻度污染)
更新时间:2018-12-11 13:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
127
AQI
96
PM2.5/1h
147
PM10/1h
1.06
CO/1h
51
NO2/1h
30
O3/1h
27
SO2/1h
敏感体质的朋友要减少外出哦!
济南各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
科干所 125 3 95μg/m³ 0
开发区 118 3 89μg/m³ 0
机床二厂 135 3 103μg/m³ 0
长清党校 138 3 105μg/m³ 0
农科所 122 3 92μg/m³ 0
省种子仓库 130 3 99μg/m³ 0
市监测站 113 3 85μg/m³ 0
济南化工厂 132 3 100μg/m³ 0
 
 
明日穿衣建议
内衣+毛衣+呢大衣
内衣+毛衣+呢大衣
吐槽今日空气
02-11:好机会
11-13:怎么没有经济学院监测点的信息了
02-20:还行, 不错
周边城市
轻度污染
空气质量指数128
轻度污染
空气质量指数102
轻度污染
空气质量指数139
轻度污染
空气质量指数124
中度污染
空气质量指数158
轻度污染
空气质量指数126
轻度污染
空气质量指数120
轻度污染
空气质量指数136
轻度污染
空气质量指数147
空气质量指数97
轻度污染
空气质量指数119
轻度污染
空气质量指数131
轻度污染
空气质量指数111
轻度污染
空气质量指数118
轻度污染
空气质量指数117
轻度污染
空气质量指数117
轻度污染
空气质量指数112
轻度污染
空气质量指数138
轻度污染
空气质量指数138
国内重点城市
空气质量指数20
空气质量指数53
空气质量指数20
空气质量指数48
空气质量指数40
空气质量指数29
轻度污染
空气质量指数107
空气质量指数39