AQI
34
靖州,一级(优)
更新时间:2019-02-20 02:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
34
AQI
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
靖州各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
内衣+毛衣+外套
内衣+毛衣+大衣
吐槽今日空气
周边城市
国内重点城市
空气质量指数64
空气质量指数65
空气质量指数58
空气质量指数41
空气质量指数43
空气质量指数62
轻度污染
空气质量指数109
空气质量指数27