AQI
32
靖州,一级(优)
更新时间:2018-11-22 01:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
32
AQI
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
靖州各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
内衣+毛衣+外套
内衣+毛衣+大衣
吐槽今日空气
周边城市
国内重点城市
空气质量指数58
中度污染
空气质量指数162
空气质量指数25
空气质量指数62
空气质量指数46
空气质量指数19
轻度污染
空气质量指数130
空气质量指数37