AQI
48
青秀,一级(优)
更新时间:2018-12-13 18:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
48
AQI
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
青秀各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
内衣+毛衣+呢大衣
内衣+毛衣+呢大衣
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数54
空气质量指数63
空气质量指数52
空气质量指数34
空气质量指数51
空气质量指数57
国内重点城市
轻度污染
空气质量指数144
轻度污染
空气质量指数134
轻度污染
空气质量指数123
空气质量指数27
空气质量指数24
空气质量指数40
轻度污染
空气质量指数122
空气质量指数49
测量时间 项目 测量值 水质类别 III类标准
2018-01-02 PH 7.62 6-9
溶解氧 13.71 ≥5
12:00:00 氨氮 0.14 ≤1.0
高锰酸钾指数 1.32 ≤6
青秀今天外出指数
雨伞指数:
旅游指数: