AQI
26
三亚,一级(优)
更新时间:2021-05-08 06:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
26
AQI
18
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
三亚各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
周边城市
国内重点城市
空气质量指数90
轻度污染
空气质量指数134
中度污染
空气质量指数161
严重污染
空气质量指数339
空气质量指数37
空气质量指数38
轻度污染
空气质量指数103
空气质量指数26