AQI
106
石嘴山,三级(轻度污染)
更新时间:2018-05-27 08:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
106
AQI
57
PM2.5/1h
160
PM10/1h
1.28
CO/1h
36
NO2/1h
37
O3/1h
28
SO2/1h
敏感体质的朋友要减少外出哦!
石嘴山各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
沙湖旅游区 83 2 34μg/m³ 3748
惠农南大街 104 3 40μg/m³ 4499
大武口黄河东街 109 3 56μg/m³ 4679
红果子镇惠新街 127 3 96μg/m³ 5009
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数86
国内重点城市
空气质量指数53
空气质量指数72
空气质量指数40
空气质量指数96
空气质量指数53
空气质量指数27
轻度污染
空气质量指数143
空气质量指数23