AQI
56
太原,二级(良)
更新时间:2021-08-05 22:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
56
AQI
22
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
太原各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
03-18:那里太艰难了
11-24:太好了
11-05:供暖季,只等风吹
04-22:4月风大,没几天好
01-11:空气污染这么严重啦,为什么小汽车不限行
周边城市
空气质量指数64
空气质量指数33
空气质量指数61
空气质量指数54
空气质量指数45
空气质量指数62
空气质量指数87
空气质量指数48
空气质量指数58
空气质量指数53
空气质量指数42
国内重点城市
空气质量指数21
空气质量指数41
空气质量指数34
空气质量指数36
空气质量指数16
空气质量指数53
空气质量指数25
空气质量指数46