AQI
143
太原,三级(轻度污染)
更新时间:2019-04-21 02:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
143
AQI
109
PM2.5/1h
103
PM10/1h
2.2
CO/1h
84
NO2/1h
1
O3/1h
7
SO2/1h
敏感体质的朋友要减少外出哦!
太原各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
卫衣+针织开衫
卫衣+卫衣
吐槽今日空气
01-11:空气污染这么严重啦,为什么小汽车不限行
周边城市
轻度污染
空气质量指数104
中度污染
空气质量指数151
空气质量指数67
空气质量指数58
重度污染
空气质量指数221
空气质量指数52
空气质量指数65
空气质量指数74
重度污染
空气质量指数231
空气质量指数75
空气质量指数41
国内重点城市
空气质量指数34
空气质量指数65
空气质量指数30
空气质量指数83
空气质量指数45
空气质量指数38
空气质量指数70
空气质量指数25