AQI
48
太原,一级(优)
更新时间:2020-08-05 00:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
48
AQI
28
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
太原各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
11-05:供暖季,只等风吹
04-22:4月风大,没几天好
01-11:空气污染这么严重啦,为什么小汽车不限行
周边城市
空气质量指数53
空气质量指数68
空气质量指数60
空气质量指数71
空气质量指数69
空气质量指数56
空气质量指数58
空气质量指数69
空气质量指数64
空气质量指数57
空气质量指数24
国内重点城市
空气质量指数21
空气质量指数52
空气质量指数14
空气质量指数59
空气质量指数7
空气质量指数27
空气质量指数76
空气质量指数20