AQI
21
孝感,一级(优)
更新时间:2020-07-04 14:00 数值单位:µg/m3(CO为mg/m3)
21
AQI
13
PM2.5/1h
PM10/1h
CO/1h
NO2/1h
O3/1h
SO2/1h
孝感各监测站详细空气质量
监测站点 AQI 空气质量指数类别 PM2.5浓度 PM10浓度 城市排名
 
 
明日穿衣建议
短袖
短袖
吐槽今日空气
周边城市
空气质量指数42
空气质量指数31
空气质量指数22
空气质量指数22
空气质量指数44
空气质量指数26
空气质量指数34
空气质量指数23
空气质量指数75
空气质量指数26
空气质量指数26
空气质量指数32
空气质量指数28
空气质量指数26
空气质量指数36
空气质量指数53
空气质量指数52
空气质量指数20
空气质量指数40
国内重点城市
空气质量指数59
空气质量指数41
空气质量指数25
空气质量指数51
空气质量指数35
空气质量指数21
空气质量指数31
空气质量指数31